Bài giảng trước Hoàn tất và sang bài mới  

  Kỹ thuật cấy não, để sức hút mãi mãi không bào giờ mất

Nội dung bài giảng đã khóa
Nếu bạn đã đăng ký, bạn cần đăng nhập để học.
Ghi danh để mở khóa